پایان شاهنامه


.•♫•♬•♬•♫•.:
اینجا سرزمینِ نامردمی هاست  !
به سلامِ گرمِ هیچ کس اعتماد نکن ...
آدم هایِ این حوالی ...
با یک مویز گرم می شوند...
و با یک غوره ، سرد !
آدم هایِ اینجا ،
رویِ حرف ها و انتخابشان نمی مانند !
همان ها که شروع کردند...
همان ها که تو را خواستند...
یک روز در کمالِ ناباوری و انکار...
تو و دلبستگی ات را پس می زنند ...
دل نبند !
اینجا پایانِ هیچ شاهنامه ای خوش نیست ...

 


منبع این نوشته : منبع